XX sesja Rady Powiatu w Strzyżowie

30 maja 2012 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu odbyła się XX sesja Rady Powiatu w Strzyżowie, której najważniejszym punktem było głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za rok 2011. Większością głosów radni zadecydowali o przyznaniu absolutorium Zarządowi Powiatu w Strzyżowie. Za uchwałą w tej sprawie głosowało 15 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny.
Wprowadzeniem do tego tematu było sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2011 r. Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem dochody budżetu powiatu w 2011 r. zostały wykonane w 100,69 procentach (ponad 74 mln zł), w tym m.in. dochody majątkowe pozyskane w całości ze źródeł zewnętrznych w łącznej wysokości 16 498 206, 59 zł. Kwoty te obejmują m.in. środki pozyskane z Unii Europejskiej na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,  a także na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej. Wydatki budżetu powiatu natomiast ukształtowały się na poziomie ponad 78 756 497,23 zł (97,50 proc. wartości planowanej), w tym m.in. wydatki majątkowe w kwocie 29 521 353,22 zł, co stanowi 37,48 procent wszystkich wydatków budżetu w 2011 r. Budżet powiatu za 2011 rok zamknął się deficytem w kwocie 4 606 081, 36 zł, który jest niższy o 6 006 344, 64 zł od pierwotnie zaplanowanego w uchwale budżetowej. Na koniec 2011 roku zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło ponad 20 344 987,52 zł, co daje 27,44 procenta wskaźnika długu. Powiat na koniec 2011 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wykazał zgodność danych ze sprawozdawczością statystyczną i pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Strzyżowskiego za rok ubiegły. Sprawozdanie za rok 2011 spotkało się także z przychylną opinią wszystkich komisji stałych Rady Powiatu.

Na majowej sesji został przedstawiony wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Strzyżowie. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2011 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu radni większością głosów zadecydowali o udzieleniu absolutorium. Za przyznaniem absolutorium głosowało 15 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny.

„Dziękuję Radzie Powiatu za udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za rok ubiegły. To wyraz zaufania dla naszej działalności, która w roku 2011 oznaczała kontynuację projektów rozwojowych, ale również zmierzenie się z trudnymi sprawami dotyczącymi m.in. sytuacji SP ZOZ w Strzyżowie oraz nakładanymi ograniczeniami finansowymi. Nasza podstawowa działalność związana z realizacją rozpoczętych ważnych inwestycji a także wypełnianie zadań na rzecz mieszkańców powiatu była w tym czasie kontynuowana.” – mówił Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek.

Podczas XX sesji Rada Powiatu podjęła także 14 uchwał w sprawie:

– wyłączenia Liceum Profilowanego ze struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie,

– likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie,

– wyłączenia Liceum Profilowanego ze struktury organizacyjnej Zespołu Szkół w Czudcu,

– likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół w Czudcu,

– przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie,

– przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Czudcu,

– przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Frysztaku,

– utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Czudcu,

– utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie,

– wyrażenia zgody na przystąpienie w charakterze partnera do realizacji projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Fu7nduszu Społecznego,

– zmiany uchwały budżetowej na 2012 r,

– zmiany uchwały Nr XVI/116/11 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego,

– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzyżowskiego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

– wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminami Strzyżów, Czudec i Wiśniowa.
XX posiedzenie sesji Rady Powiatu w Strzyżowie odbyło się nowo wybudowanym obiekcie Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Czudcu. Podstawowym zadaniem tej nowoczesnej placówki oświatowej, położonej przy głównej trasie komunikacyjnej z Rzeszowa do Krosna, będzie kształcenie uczniów w zakresie praktycznej nauki zawodu. Od nowego roku szkolnego 2012/2013 w pracowniach gastronomicznych tj. kuchni i sali konsumpcyjnej odbywać się będą zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz i kelner. Z kolei w pracowniach hotelarskich tj. recepcji i pięciu pokojach hotelowych (12 miejsc noclegowych) odbywać się będą zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa. Ponadto w ramach działalności CKP przewidziano także organizację imprez okolicznościowych (komunie, chrzciny) oraz szkoleń i konferencji. Inwestycja wybudowana została ze środków finansowych powiatu, a przewidywany koszt jej realizacji zamknie się w kwocie ok. 1.400 tys. zł.

Źródło: http://www.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,1028

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)

Dodaj komentarz