Wizja nowej strategii rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów na lata 2015-2030 oczami Stowarzyszenia Projekt Strzyżów

W związku ze zbliżającym się końcem obowiązywania aktualnej „Strategii zrównoważonego rozwoju Gmin Miasta Strzyżów na lata 2005-2015” członkowie Stowarzyszenie spotkali się z samorządowcami w celu dyskusji nad nową wizją strategii. Spotkanie otworzył Założyciel Projektu Strzyżów Tomasz Wójtowicz, który przygotował krótki wykład na temat najważniejszych problemów społeczno – gospodarczych regionu, porównując poszczególne dane makroekonomiczne do ich odpowiedników na poziomie wojewódzkim i krajowym.

Punktem wyjścia do dalszej części dyskusji był m.in.: poziom bezrobocia w gminie i powiecie strzyżowskim, przeciętne wynagrodzenie, ilość podmiotów gospodarczych, nakłady na inwestycje prywatnych przedsiębiorstw oraz dynamika zmian ludnościowych.
Kontynuując wykład, prowadzący scharakteryzował współczesny rozwój regionalny, biorąc pod uwagę najnowsze publikacje akademickie z dziedziny ekonomi i socjologii, dzieląc czynniki rozwoju regionalnego na: egzogeniczne (zewnętrzne), endogeniczne (wewnętrzne) oraz czynniki określające zdolność regionu do reagowania na zmiany w makrootoczeniu.

W imieniu całego Stowarzyszenia przedstawił również sześć priorytetów, wokół których powinna być zbudowana nowa strategia rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów:

 1. Przedsiębiorczość:

 1. Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw;

 2. Pozyskiwanie zewnętrznych inwestorów na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym;

 3. Wspieranie instytucji okołobiznesowych – Lokalna Grupa Działania, Powiatowe Forum Gospodarcze, inkubatory przedsiębiorczości ect.

 4. Budowa i umacnianie lokalnego etosu pracy w oparciu o takie wartości i przekonania jak fiskalny konserwatyzm, czy protestancki etos pracy;

 5. Prowadzenie działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Strzyżowa i okolic (Podstrefa Ekonomiczna, zwolnienia podatkowe);


 1. Infrastruktura

 1. Dalsza modernizacja dróg krajowych, powiatowych i gminnych;

 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej;

 3. Wkomponowanie lokalnej infrastruktury drogowej w mającą powstać drogę S19


 1. Turystyka i rekreacja

 1. Traktowanie turystyki i rekreacji jako zaplecza wypoczynkowego i marki miasta, lecz nie jako głównego priorytetu, który będzie wyznaczał przyszłość rozwoju regionu;


 1. Rozwój obszarów wiejskich

 1. Wsparcie instytucjonalnego otoczenia rozwoju obszarów wiejskich;

 2. Podejmowanie działań, mających na celu wspieranie pozarolniczych działalności gospodarczych na obszarach wiejskich;

 3. Implementacja nowych technologii agrarnych;

 4. Podnoszenie standardów jakościowych i ekologicznych w produkcji;


 1. Kapitał ludzki

 1. Wspieranie organizacji pozarządowych i rozwój społeczeństwa obywatelskiego;

 2. Wspieranie konkurencji pomiędzy jednostki edukacyjnymi;

 3. Wzmocnienie szkolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem kierunków technicznych;


 1. Współpraca międzynarodowa

 1. Zaciskanie współpracy samorządowej na poziomie europejskim;

 2. Sprzyjanie i organizowanie wymiany młodzieżowej, kulturalnej i sportowej;

 3. Przystępowanie do międzynarodowych grup lobbingowych i organizacji międzynarodowych;

Po zakończeniu wystąpienia Tomasza Wójtowicza, rozpoczęła się burzliwa dyskusja, w czasie której grupa wspólnie opracowała analizę SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), czyli wizję szans i zagrożeń Gminy i Miasta Strzyżów. W śród nich znalazła się m.in. Podstrefa Ekonomiczna, na której skupił się Pan Grzegorz Baran, prezentując możliwe korzyści płynące z jej funkcjonowania. Wiesław Złotek nalegał na konieczność pozyskania zewnętrznego inwestora, który będzie w stanie zainwestować na terenie naszego regionu wystarczającą ilość funduszy w celu powstania dużego zakładu produkcyjnego, Paweł Pelewicz natomiast podkreślił znaczenie infrastruktury drogowej i konieczność wkomponowania ją w mającą powstać drogę S19. Dyskusję zakończył Pan Marek Jurzysta pozytywnie odnosząc się po wcześniejszych propozycji, przestrzegając jednocześnie przed traktowaniem turystyki jako głównego priorytetu rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów przed przedsiębiorczością. 

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)

Dodaj komentarz