Warto wybrać szkołę ponadgimnazjalną w naszym powiecie!

Absolwenci gimnazjów mają niecałe 2 tygodnie (do 1 czerwca) na wybór dalszej drogi kształcenia i złożenie podania o przyjęcie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. W powiecie strzyżowskim absolwenci gimnazjów mogą skorzystać z ofert edukacyjnych Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie,  Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz Zespołu Szkół w Czudcu. Uczniowie niepełnosprawni mogą kształcić się w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych w Strzyżowie i we Frysztaku. Nasze szkoły oferują m.in. wiele ciekawych profili i zawodów, wartościowe programy stypendialne, dostosowany do indywidualnych predyspozycji uczniów program kształcenia i różnorodne możliwości zajęć pozalekcyjnych. Zachęcamy gimnazjalistów do wyboru szkół na terenie powiatu strzyżowskiego!

Obchodzące w tym roku jubileusz 100-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Strzyżowie oferuje naukę na wysokim poziomie dla młodzieży dążącej do uzyskania wiedzy ogólnej i kontynuowania nauki po zakończeniu szkoły. W roku bieżącym proponuje edukację w klasach o ukierunkowaniu: politechnicznym, promedycznym, biologicznym, lingwistycznym, filologicznym i humanistycznym. Wiodącym językiem obcym we wszystkich klasach pierwszych będzie w tym roku język angielski realizowany na różnych poziomach zaawansowania, zaś drugim dodatkowym język wybrany spośród następujących: niemiecki, francuski, rosyjski. Dodać należy, że młodzież strzyżowskiego liceum korzysta z wielu form zajęć pozalekcyjnych, mających charakter innowacji pedagogicznych i rozwijających wiedzę humanistyczną i matematyczną, dzięki współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz realizacji projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”. Ponadto prowadzone są bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, przygotowujące do konkursów, olimpiad przedmiotowych oraz rozwijające zainteresowania i talenty, w tym m.in.: zajęcia z tenisa stołowego, pływania, siatkówki czy tańca. W szkole działają także Koło Wolontariatu, organizujące różnorodne akcje charytatywne i Ośrodek Kariery, wspomagający uczniów LO w wyborze dalszej drogi zawodowej (studiów). Realizowany jest także projekt „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, w ramach którego funkcjonują: telewizja internetowa /strzyzow.tv/ oraz minifirma „The Sweet Gift”.

Podobną ofertę kieruje do uczniów działające w Czudcu w ramach Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. W tym roku szkoła zaproponowała naukę w klasach pierwszych z przedmiotami w zakresie rozszerzonym z: języków obcych, historii i wos, biologii, chemii, matematyki i informatyki, geografii i fizyki. Z kolei absolwenci gimnazjów poszukujący oprócz wiedzy ogólnej także wykształcenia zawodowego znajdą właściwe dla siebie oferty w Zespole Szkół w formie techników i szkół zawodowych zwłaszcza w zawodach związanych z gastronomią, hotelarstwem, budownictwem. W 4 – letnim technikum absolwenci będą mogli się przygotować do zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik – kelner, technik – budownictwa. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w cyklu kształcenia 3 – letnim wykształci nowych kucharzy, cukierników, fryzjerów, sprzedawców, murarzy – tynkarzy, cieśli oraz monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Szkoła oferuje możliwość odbywania zajęć praktycznych dla pracowników młodocianych w sprawdzonych zakładach w oparciu o umowę o pracę, w Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu, czyli nowoczesnym ośrodku kształcenia młodzieży z zakresu przedmiotów gastronomicznych i hotelarskich, a także zdobycia dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zawodowych poprzez odbywanie praktyk zagranicznych u niemieckich pracodawców. Placówka dysponuje bogatym zapleczem rekreacyjnym, na które składają się: siłownia, strzelnica, kort tenisowy, boiska sportowe.

Oferta, którą przygotował Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie, obejmuje kształcenie techniczne w zawodach technik – ekonomista, technik – handlowiec, technik agrobiznesu, technik – informatyk, technik – mechanik oraz technik pojazdów samochodowych (wybierając ten kierunek, uczeń otrzymuje zwrot 100 procent kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B). O mocnej pozycji Technikum, działającego w ramach Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, świadczy 21 pozycja szkoły w rankingu najlepszych techników w województwie podkarpackim i 224 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu przygotowanym przez miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” oraz dziennik „Rzeczpospolita”. W Zasadniczej Szkole Zawodowej kształcenie oferowane jest w ponad dwudziestu zawodach, w tym m.in.: kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, operator obrabiarek skrawających, monter elektronik, elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, murarz – tynkarz, tapicer, blacharz. Ponadto szkoła proponuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych i w Szkole Policealnej kształcącej w zawodzie technik informatyk. Szkolenia praktyczne odbywają się w wiodących przedsiębiorstwach i instytucjach rynku lokalnego i regionalnego oraz w profesjonalnie wyposażonym szkolnym Centrum Kształcenia Praktycznego. Szkoła, kształcąc w różnorodnych zawodach i specjalnościach, korzysta z rozwiązań współczesnej technologii informatycznej, takich jak szkolna platforma e-learningowa, multimedialny kiosk – e-sekretariat, plan lekcji, aktualności, e-dziennik czy multimedialnego wyposażenia sal lekcyjnych – laptopy, projektory, tablice interaktywne. Uczniowie mogą uczestniczyć w wielu bezpłatnych zajęciach edukacyjnych i kursach poszerzających kwalifikacje zawodowe w ramach projektu „Na drodze do poznawania świata i kariery zawodowej. Program rozwojowy Zespołu Szkół w Strzyżowie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także z dodatkowych zajęć z matematyki w ramach „Młodzieżowych Uniwersytetów Matematycznych” czy też różnorodnych zajęć pozalekcyjnych – przedmiotowych i artystycznych, w tym m.in.: rozwijających ich zdolności i zainteresowania, przygotowujących do egzaminów maturalnych i zawodowych, a także wspomagających uczniów mających trudności w nauce. Nie bez znaczenia dla poziomu kształcenia jest też funkcjonowanie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym prowadzone są zajęcia praktyczne w zawodach mechanicznych oraz członkowstwo w stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, zapewniające szanse na dalszy rozwój szkoły, w tym poprzez projekt nowoczesnych laboratoriów zawodowych w ramach budowanego w Dobrzechowie Regionalnego Centrum Edukacji i Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Ta placówka badawczo – edukacyjna w przyszłości będzie kształcić młodzież naszych szkół w zakresie najnowszych technologii.

Głównymi atutami naszych szkół są przede wszystkim: wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami egzaminów maturalnych oraz z przedmiotów zawodowych na poziomie przekraczającym wyniki w województwie i kraju, osiągnięcia zdobywane przez uczniów w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych, duża liczba absolwentów uzyskujących indeksy wyższych uczelni, w tym m.in.: uniwersytetów medycznych i ekonomicznych, uczelni technicznych i wyższych szkół zawodowych, a także nie przepełnione oddziały klasowe i praktyki prowadzone m.in. w dobrze wyposażonych Centrach Kształcenia Praktycznego a także u lokalnych i niemieckich pracodawców.

Ponadto uczniowie mogą liczyć na m.in.: świadczenia o charakterze socjalnym i motywacyjnym, doradztwo zawodowe ukierunkowane na rozwój kariery zawodowej uczniów, pomoc pedagogiczną i psychologiczną. Niewątpliwą zachętą do wyboru szkół średnich na terenie powiatu strzyżowskiego jest unikalny program stypendialny samorządu powiatowego w Strzyżowie adresowany do uzdolnionej młodzieży pod nazwą Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego i inne programy stypendialne.

Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze we Frysztaku i w Strzyżowie, oferując z kolei specjalistyczną edukację dla dzieci i młodzieży z różnym stopniem niepełnosprawności, prowadzą nabór uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, w Strzyżowie do Szkoły Przysposabiającej do Pracy a we Frysztaku do Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Uzupełniającego. Ponadto Ośrodki oferują opiekę i edukację w oddziałach przedszkolnych oraz zajęcia specjalistyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i oddziału edukacyjno – terapeutycznego. Placówki oferują m.in.: zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem najnowszych technik i metod rewalidacyjnych, szeroki wachlarz bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i talenty dzieci i młodzieży, możliwość zakwaterowania w internacie i korzystania z wyżywienia na miejscu. Specjalne Ośrodki zapewniają wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, wysoki poziom bezpieczeństwa wychowanków, dobrą bazę lokalową, nowoczesny sprzęt do prowadzenia terapii oraz atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu, w tym wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i wycieczki.

Źródło: http://www.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,1019

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)

Dodaj komentarz