Usuwanie drzew i krzewów – uwagi praktyczne

Wielu z Nas posiada na terenie swoich domów, działek, ogrodów piękne drzewa, krzewy, które upiększają miejsce naszego zamieszkania. Niekiedy jednak zachodzi konieczność usunięcia jednego lub kilku sztuk drzew bądź krzewów z terenu naszej nieruchomości. Powodem może być np. zły stan biologiczny danego drzewa zagrażający bezpieczeństwu pobliskiemu budynkowi mieszkalnemu czy bezpieczeństwu ruchu drogowego jeżeli takowe drzewo rośnie w pobliżu pasa drogowego. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 ze zm.)  art. 83 – 86 usunięcie drzew i krzewów powyżej 10 lat (nie dotyczy to drzew owocowych z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody) musi być poprzedzone uzyskaniem zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W tym celu należy złożyć wniosek do właściwej Gminy jeżeli dane drzewo bądź krzew rośnie na terenie działki, której jesteśmy właścicielem lub właściwego Starostwa Powiatowego na wniosek danej gminy jeżeli wycinka dotyczy drzew bądź krzewów rosnących na ternach gminnych.

Zgodnie z artykułem 83 ust. 4  ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2) tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;

8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Zgodnie z artykułem 84 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku:

1. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

2. Opłaty nalicza i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

3. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów oraz termin ich usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych drzew lub krzewów ustala się w wydanym zezwoleniu.

4. Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów odracza, na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami.

5. Jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu przez organ właściwy do naliczania i pobierania opłat.

5a. Jeżeli przesadzone albo posadzone inne drzewa lub krzewy nie zachowały żywotności w okresie do 3 lat od dnia przesadzenia lub posadzenia, posiadacz nieruchomości jest obowiązany niezwłocznie do uiszczenia opłaty za usunięcia drzew.

6. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, związane z budową dróg publicznych, pomniejsza się o koszty poniesione na tworzenie zadrzewień w miejsce usuniętych drzew lub krzewów,  w granicach pasa drogowego.

Opłaty te zależne są od rodzaju i gatunku danego drzewa oraz grubości jego pnia. Jednak trzeba pamiętać, że dotyczą one głównie gmin wnioskujących o wycinkę do właściwego  Starostwa Powiatowego drzew bądź krzewów z terenów gminnych. Zgodnie z zacytowanym poniżej art. 86 ust. 1 punkt 2 ustawy o ochronie przyrody osoby fizyczne (czyli każdy z Nas) podlegają zwolnieniu z takowych opłat za usunięcie drzew bądź krzewów z zaznaczeniem tylko wtedy gdy planowana wycinka nie jest związana z zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej. Musimy także wiedzieć, że jeżeli samowolnie usuniemy objęty prawem gatunek drzewa bądź krzewu, na wycinkę którego musimy uzyskać zezwolenie konsekwencją takiego czynu może być nałożona przez właściwy organ kara pieniężna w wysokości nawet powyżej miliona złotych, w niektórych przypadkach.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku:

Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:

1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

2) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

4) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

5) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

6) w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;

7) które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;

8) z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;

9) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

10) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

11) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

12) z grobli stawów rybnych;

13) jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

2. Przepisy ust. 1 pkt 1–9 i 11—13 stosuje się odpowiednio do usuwania krzewów.

Wydanie na wniosek zezwolenia odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu wizji terenowej (tzw. oględzinach) wnioskowanych do wycinki drzew lub krzewów przez wydelegowanego pracownika właściwej Gminy bądź Starostwa.

Dodatkowe informacje:

Urząd Miejski w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, Tel. /17/ 2761 354, www.strzyzow.pl,

Urząd Gminy Frysztak, 38-130 Frysztak, ul. Ks. Blajera 20, Tel. /17/ 27 77 110, www.frysztak.pl,

Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, Tel. + 48 /17/ 2775 063, + 48 /17/ 2775 062, www.wisniowa.pl,

Urząd Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170, Tel. tel. /17/ 2773 002, www.niebylec.com.pl,

Urząd Gminy Czudec, 38-120 Czudec, ul. Starowiejska 6, Tel. /17/ 7172 100, www.czudec.pl,

Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów, Tel.  /17/ 2765000 wew.26, www.strzyzowski.pl.

Źródło: inf. własna, Ustawa z o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220) – oprac. D. Lubojemski

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)

Dodaj komentarz