Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie strzyżowskim

 

Samorząd Powiatu Strzyżowskiego sukcesywnie rozwija system wspierania młodzieży poprzez różne formy pomocy materialnej oferowane albo bezpośrednio w szkołach, albo też koordynowane przez Starostwo Powiatowe. Unikalnym programem stypendialnym naszego samorządu jest niewątpliwie Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego adresowany do uzdolnionej młodzieży klas trzecich gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat.

Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego powstał w 2002 roku z inicjatywy Zarządu Powiatu w Strzyżowie jako jeden z pierwszych samorządowych programów stypendialnych. Jego celem jest zwiększenia motywacji młodzieży do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, rozwijanie uzdolnień i pomoc w procesie edukacyjnym. Ze środków Funduszu uczeń może skorzystać trzykrotnie – jako absolwent gimnazjum w klasie pierwszej, jako uczeń szkoły średniej lub zawodowej i jako absolwent szkoły średniej. Aby uzyskać wsparcie z tego Funduszu, uczniowie klas trzecich gimnazjów muszą spełnić następujące warunki: ukończyć klasę III ze średnią ocen co najmniej 4,75, wybrać do dalszego kształcenia Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie lub Zespół Szkół w Czudcu  i w terminie do 31 lipca 2012 r. złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Strzyżowie wniosek aplikacyjny dostępny m.in. w serwisie www.strzyzowski.pl. Stypendium wypłacane jest przez okres 10 miesięcy – ubiegłoroczni absolwenci gimnazjów otrzymywali stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie. W roku bieżącym Fundusz zasiliła wplata dokonana przez Księży Kanoników zrzeszonych w Strzyżowskiej Kapitule Kolegiackiej.

O stypendia z tego funduszu mogą się ubiegać:

1. absolwenci gimnazjum, którzy zamierzają kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski,

2. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i innych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski,

3. uczniowie szkół policealnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski oraz absolwenci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy podejmują naukę w szkołach policealnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski,

4. absolwenci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, którzy zamierzają kontynuować naukę na studiach dziennych.

Ponadto w ramach tego funduszu stypendium może otrzymać absolwent roku wyłoniony przez Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół w Strzyżowie lub Zespół Szkół w Czudcu na podstawie wewnętrznego regulaminu danej szkoły.

Innym – również oryginalnym programem samorządu powiatowego są Stypendia sportowe dla młodzieży z terenu naszego powiatu, osiągającej wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Stypendium to może uzyskać osoba, która nie skończyła 25 lat i jednocześnie m.in. osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w kategorii seniorów lub juniorów w przeciągu ostatnich 3 lat, uprawia dyscypliny sportu określone w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu i na stałe mieszka na terenie powiatu strzyżowskiego. Kompletne wnioski o przyznanie stypendium na wymaganym formularzu należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie w terminie do końca września każdego roku kalendarzowego.


Ponadto uczniowie uzdolnieni w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych kształcący się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego mogą skorzystać ze stypendiów przyznawanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.


Dodatkową zachętą do nauki jest Nagroda Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia” przyznawana corocznie w maju z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 1 uczniowi z każdego powiatu województwa podkarpackiego oraz Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Z kolei uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc mającą charakter socjalny w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło w tej rodzinie zdarzenie losowe. Z kolei zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O te formy wsparcia finansowego uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów a także szkół ponadgimnazjalnych mogą ubiegać w Gminie, na terenie, której mieszkają.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów, regulaminy i wnioski aplikacyjne dostępne są naszym serwisie m.in. w części Stypendia i pomoc dla młodzieży. Informacji udzielają tez pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie (pokój 313, II piętro) lub telefonicznie (17) 276 50 00 wew. 30.

Źródło: http://www.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,1020

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: +1 (from 1 vote)

Dodaj komentarz