Sesja Rady Powiatu

27 czerwca 2012 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie odbyła się XXI sesja Rady Powiatu w Strzyżowie. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Strzyżowie za 2011 rok.

 

XXI sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu w Strzyżowie Pan Marek Jurzysta, rozpoczynając obrady od przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Zdzisław Sarna, który omówił funkcjonowanie i zabezpieczenie opieki medycznej na terenie powiatu strzyżowskiego finansowanej ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rehabilitacji leczniczej, stomatologii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej.
Następnie Pan Wicestarosta podkreślił współpracę z gminami w zakresie badań mammograficznych. Wymienił dwie niedawno powstałe przychodnie prywatne (w Niebylcu i Dobrzechowie), które spełniają wszelkie standardy i oferują specjalistyczne usługi. Podziękował za zaangażowanie i podejmowanie ryzyka, jakim jest inwestowanie w prywatne podmioty medyczne.
Z kolei Pan Bolesław Kazalski Dyrektor ZOZ w Strzyżowie dodał, że rok 2011 oprócz działalności medycznej charakteryzował się szeroką działalnością inwestycyjną. Dzięki dotacjom z powiatu uzyskano prawie 1,9 mln zł dotacji na zadania realizowane przy udziale środków z UE. Wydatkowano także 95 tys. zł środków własnych na zakup drobnego sprzętu.
Pan Grzegorz Kielar – Biegły Rewident podkreślił prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych w ZOZ Strzyżów. Dodał, iż sprawozdanie finansowe było zgodne z przepisami prawa i polityką rachunkowości.
Następnie w wyniku głosowania Rada Powiatu w Strzyżowie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ZOZ w Strzyżowie za 2011 rok. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw 2, wstrzymujących się 1.
W dalszej części obrad Pan Jerzy Armata Kierownik Wydziału Inwestycji, Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, przekazał informacje na temat inwestycji i pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych powiatu strzyżowskiego, nad realizacją których bezpośredni nadzór sprawuje Wydział IP oraz na temat złożonych wniosków o dofinansowanie.Wśród największych inwestycji realizowanych w 2012 r. znalazły się m.in. zadania:
–        „Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie”, wartość inwestycji 12 000 000,00 PLN,

–        „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu strzyżowskiego poprzez zagospodarowanie zespołu parkowo-dworskiego i folwarcznego w Wiśniowej na potrzeby kulturowe i turystyczne”, wartość inwestycji 4 388 861,31 PLN,

–        oraz „Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w ramach zadania Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu na kwotę 176 699,95 PLN.
Podczas XXI sesji Rada Powiatu podjęła 5 uchwał w sprawie:

1.      Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ZOZ w Strzyżowie za 2011 rok,

2.      Zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,

3.      Zmiany uchwały Nr XVI/116/11 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego,

4.      Nadania statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie,

5.      Zmiany Uchwały Nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Powiat Strzyżowski w  r.

 

Na zakończenie Pan Wicestarosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Strzyżowie.

W sprawach różnych radni poruszyli problem dróg. Zwrócono uwagę na zarośnięte pobocza oraz remont przepustów, po czym Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Jurzysta zamknął obrady XXI sesji.

Źródło: http://www.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,1056

 

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)

Dodaj komentarz