Powiat Strzyżowski stawia na nowoczesne kształcenie zawodowe

Po rozpoczęciu realizacji projektu związanego z budową Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii obecnie samorząd powiatowy przystąpił do projektu wsparcia szkolnictwa zawodowego przez programy szkoleń, staży i praktyk zawodowych. Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek wziął udział w konferencji poświęconej szkolnictwu zawodowemu w województwie podkarpackim, która odbyła się 15 czerwca 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, podczas której podpisano 30 umów partnerskich w sprawie realizacji projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. W projekcie wezmą udział uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Czudcu i Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.

 
W konferencji „Wsparcie PO KL dla szkolnictwa zawodowego” udział wzięli przedstawiciele organów prowadzących szkoły zawodowe, szkół zawodowych i instytucji rynku pracy z terenu województwa podkarpackiego. Słowo wstępne do zebranych na sali uczestników konferencji wygłosiła Pani Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Następnie Pan Konrad Fijołek – p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przedstawił prezentację dotyczącą dotychczasowych działań PO KL w województwie na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, a Pan Marcin Dygoń, kierownik Projektu PORP przedstawił opinie pracodawców o absolwentach różnych typów szkół oparte o wyniki badania Pracodawcy Podkarpacia 2011. Podczas spotkania, które odbyło się 15 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, podjęto także dyskusję m.in. na temat potrzeb szkolnictwa zawodowego w regionie i możliwości wsparcia poprzez realizację projektów współfinansowanych z EFS.
Konferencja zakończyła się podpisaniem umów partnerskich w sprawie realizacji projektu systemowego WUP w Rzeszowie. W imieniu organu prowadzącego szkoły ponadgimnzajalne w naszym powiecie projekt podpisał Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek. W sumie w projekcie uczestniczyć będzie 30 organów prowadzących szkoły oraz ok. 160 szkół działających na terenie całego województwa podkarpackiego, w tym Zespół Szkół w Czudcu i Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie. Projekt ten realizowany w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” PO KL skierowany jest do szkół zawodowych, które dzięki wsparciu w ramach PO KL mają szansę na modernizację sposobu przygotowania przyszłych absolwentów do pracy zawodowej. Jest on znacznym przedsięwzięciem finansowym i logistycznym, gdyż obejmie swym zasięgiem ok. 14 tys. uczniów.
Projekt zakłada dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne, służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, w tym m.in.: zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości i nauk przyrodniczko – matematycznych, a także wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne oraz wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową, przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. Dzięki nawiązanej współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy, uczniowie odbędą praktyki i staże zawodowe, służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów i wzmacniające ich zdolności do zatrudnienia po zakończeniu projektu. Jednym z założeń projektu jest także tworzenie nowych pracowni, w tym pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Wojewódzki Urząd Pracy przeznaczy na ten cel ponad 75 milionów złotych. Większość środków pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 15 procent sumy to dotacja z budżetu państwa i organów prowadzących szkoły objęte wsparciem. Całkowita wartość projektu dla Powiatu Strzyżowskiego wynosi 2.362.661 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2012 – 2014.

Źródło: http://www.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,1041

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)

Dodaj komentarz