Statut


STATUT STOWARZYSZENIA

PROJEKT STRZYŻÓW

Wstęp

Misją Stowarzyszenia jest budowa kapitału społecznego młodych ludzi na terenie powiatu strzyżowskiego, opartego na zaufaniu, pracy społecznej oraz szacunku dla wartości takich jak: społeczna odpowiedzialność biznesu, gospodarka rynkowa, budowa społeczeństwa obywatelskiego, republikańskie myślenie o losach państwa i regionu, szacunek do religii i historii.

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie Projekt Strzyżów, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach”
  i posiada osobowość prawną.

 2. Nazwa stowarzyszania korzysta z ochrony prawnej.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie Projekt Strzyżów jest powołane na czas nieokreślony.

 2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego znaku graficznego, pieczęci
  i druków firmowych.

 3. Stowarzyszenie posiada swój wzór graficzny.

§ 3.

Siedzibą stowarzyszenia jest 38-100 Strzyżów, ul. Tunelowa 9.

§ 4.

Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. W ramach realizowanych celów, stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5.

 1. Stowarzyszenie współpracuje z innymi regionalnymi, krajowym, świeckimi
  i religijnymi organizacjami i instytucjami o podobnym zainteresowaniu.

 2. Stowarzyszenie może zostać członkiem innej organizacji lub instytucji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6.

 1. Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej członków oraz pomocy osób fizycznych i prawnych.

§ 7.

 1. Do źródeł finansowania Stowarzyszenia zaliczają się:

 1. Składki członkowskie;

 2. Sponsoring;

 3. Ofiarność publiczna;

 4. Dotacje, darowizny i spadki;

Rozdział II

Cele i formy działania stowarzyszenia

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Budowa kapitału społecznego ludzi młodych na terenie powiatu strzyżowskiego, za którego główne składniki uznajemy: pracę społeczną uczciwość, zaufanie oraz profesjonalizm w działaniu;

 2. Popularyzowanie społecznej odpowiedzialności biznesu, wpływu sektora prywatnego na przemiany w regionie;

 3. Kształtowanie oświatowe członków Stowarzyszenia, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat regionu, niezbędnej do oceny jego mankamentów i walorów związanych z atrakcyjnością turystyczną i inwestycyjną.

 4. Realizowanie programu rozwoju przedsiębiorczości i transferu technologii na rzecz rozwoju lokalnego;

 5. Badania naukowe przemian społeczno – ekonomicznych powiatu strzyżowskiego oraz jego najważniejszych problemów takich jak bezrobocie, emigracja i niski poziom życia jego mieszkańców.

 6. Zachęcanie młodych ludzi do działalności społecznej oraz zaangażowania się w życie publiczne;

 7. Upowszechnienie idei samorządności lokalnej i doskonalenia samorządu terytorialnego;

 8. Promocja gospodarki rynkowej;

 9. Promocja regionu jako miejsca atrakcyjnego do inwestowania;

 10. Promocja regionu jako miejsca turystycznego;

 11. Działanie na rzecz podtrzymania znajomości dziedzictwa i historii regionu;

 12. Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

 13. Działanie na rzecz edukacji i wychowania;

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspieranie lub uczestnictwo w inicjatywach lokalnych, mających na celu promocję regionu;

 2. Współpracę z władzami samorządu lokalnego, instytucjami państwowymi oraz podmiotami gospodarczymi;

 3. Prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi;

 4. Organizowanie spotkań dla młodych osób zainteresowanych działalnością społeczną
  i publiczną;

 5. Prowadzenie i publikowanie materiałów elektronicznych i papierowych;

 6. Organizowanie szkoleń, wykładów, konferencji i seminariów z tematyki rozwoju regionalnego i działalności organizacji pozarządowych.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 10.

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych;

 2. Członków wspierających;

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna jest reprezentowana w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 3. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba powyżej 18 roku życia, mająca obywatelstwo polskie lub cudzoziemiec, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która chce zaangażować się
  w działalność Stowarzyszenia.

 4. Rejestracją nowych członków zajmuje się Zarząd.

 5. Utrata praw członkowskich następuje w przypadku złożenia pisemnego wypowiedzenia przez członka Zarządowi Stowarzyszenia lub decyzją Zarządu podejmowaną na podstawie uchwały.

§ 11.

 1. Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków;

 2. Uczestniczyć w wyborze władz Stowarzyszenia;

 3. Kandydować do władz Stowarzyszenia;

 4. Zgłaszać wnioski i uwagi dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia w czasie Walnego Zgromadzenia;

 5. Zgłaszać uwagi dotyczące działalności Zarządu w czasie Walnego Zgromadzenia;

 6. Brać udział w pracach i projektach realizowanych przez Stowarzyszenia z prawem zabierania głosu;

 7. Uczestniczyć w szkoleniach i wykładach organizowanych przez Stowarzyszenie;

 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. Godnego reprezentowania Stowarzyszenia;

 2. Przestrzegania Statutu Stowarzyszenia;

 3. Czynnego uczestniczenia w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie;

 4. Dbania o mienie Stowarzyszenia;

 5. Regularnego opłacania składki członkowskiej.

§ 12.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością merytoryczną Stowarzyszenia, którą akceptuje Statut i zobowiązuje się do działania na rzecz Stowarzyszenia.

 2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 13.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Śmierci członka;

 2. Dobrowolnej rezygnacji członka zgłoszonej w drodze pisemnej Zarządowi, po wcześniejszej regulacji zobowiązań wobec Stowarzyszenia;

 3. Uchwały Zarządu, wydanej w skutek działania na szkodę Stowarzyszenia, nie przestrzeganie Statutu lub braku zaangażowania w działalność Stowarzyszenia;

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 14.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna

 Walne Zebranie Członków

§ 15.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. Walne Zebrania Członków mogą być:

 1. Zwyczajne;

 2. Nadzwyczajne;

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków poprzedza zawiadomienie wszystkich członków Stowarzyszenia nie później niż 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać proponowany porządek obrad.

 3. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 1. Z własnej inicjatywy;

 2. Na żądanie Komisji rewizyjnej;

 3. Na żądanie 1/3 ogólnej liczby członków;

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwoływane do 14 dni od chwili ogłoszenia, po wcześniejszym zawiadomieniu członków Stowarzyszenia.

 2. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków, wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów zgromadzonych członków Stowarzyszenia.

 3. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej

§ 16.

 1. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje na podstawie uchwał.

 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.

 3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 4. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosownia;

 5. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć:

 1. Członkowie Stowarzyszenia;

 2. Zaproszeni goście;

 1. Zaproszeni goście nie będący członkami Stowarzyszenia, wspierają Walne Zebranie głosem doradczym, nie uczestnicząc w głosowaniu.

§ 17.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na okres roku;

 2. Uchwalenie Statutu i jego zmian; zmiana następuje na podstawie uchwały podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania;

 3. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia;

 4. Ocena działalności Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej;

 5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;

Zarząd Stowarzyszenia

§ 18.

 1. W skład Zarządu wchodzi Prezes Stowarzyszenia oraz od 2 do 3 członków Zarządu.

 2. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami Członków.

 3. Kadencja Zarządu trwa rok.

 4. Uzupełnienie składu Zarządu w czasie trwania kadencji, ma miejsce na Nadzwyczajnym Zebraniu Członków, następuje z inicjatywy Prezesa, w sytuacji, kiedy jeden z członków Zarządu przestaje piastować swoją funkcję.

 5. Zarząd podejmuje decyzje na podstawie uchwał.

 6. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy równym rozłożeniu głosów, decyzję o uchwale podejmuje Prezes.

 7. Decyzję o posiedzeniu Zarządu podejmuje Prezes.

 8. Zarząd realizuje uchwały Walnego Zebrania oraz kieruje Stowarzyszeniem zgodnie z jego statutem.

 9. Zarząd zajmuje się planowaniem i opracowywaniem programu działania Stowarzyszenia.

 10. Składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 11. Wyznacza termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 12. Rejestruje nowych członków Stowarzyszenia.

 13. Ustala wysokość składki członkowskiej.

 14. Prowadzi postępowanie dyscyplinarne wobec członków oraz decyduje o usunięciu członków ze Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 19.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.

 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa rok.

§ 20.

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności Stowarzyszenia, przeprowadzana przynajmniej raz w roku;

 2. Występowanie do Zarządu z żądaniem wyjaśnień wynikających z działalności Stowarzyszenia;

 3. Prawo zwołania Walnego Zebrania Członków w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu z jego statutowych zobowiązań;

 4. Zgłaszanie Zarządowi uwag odnoszących się do sytuacji finansowej Stowarzyszenia;

 5. Wnioskowanie do Zarządu o nie podejmowanie uchwał niezgodnych ze statutem Stowarzyszenia;

§ 21.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w zebraniach Zarządu.

 3. Komisja Rewizyjna może żądać od członków Zarządu i członków Stowarzyszenia, ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących badanych spraw.

 4. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje na podstawie uchwał.

 5. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym na podstawie zwykłej większości głosów.

Rozdział V

Sposób reprezentacji Stowarzyszenia

§ 22.

 1. Stowarzyszenie w kontaktach zewnętrznych reprezentuje Zarząd na czele
  z Prezesem.

§ 23.

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes.
 2. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są członkowie Zarządu po udzieleniu upoważnienia przez Prezesa Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§ 24.

 1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 2. Majątek Stowarzyszenie powstaje ze składek członkowskich, innych świadczeń ustalonych na podstawie statutu, darowizn, dotacji i ofiarności publicznej.
 3. Stowarzyszenie nie przewiduje zaciągania zobowiązań majątkowych.

Rozdział VII

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 25.

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 26.

 1. Wniosek o zmianę Statutu wymaga przedstawienia na piśmie w czasie obrad Walnego Zebrania, treść jego musi zostać podana w zapowiedzi ogłaszającej datę Walnego Zebrania Członków.

 2. Zmiana Statutu następuje na podstawie uchwały podjętej na Walnym Zebraniu Członków, kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania;