Nasza misja

Nasza misja:

Misją Stowarzyszenia jest budowa kapitału społecznego młodych ludzi na terenie powiatu strzyżowskiego, opartego na zaufaniu, pracy społecznej oraz szacunku dla wartości takich jak: społeczna odpowiedzialność biznesu, gospodarka rynkowa, budowa społeczeństwa obywatelskiego, republikańskie myślenie o losach państwa i regionu, szacunek do religii i historii.

Nasze cele:

a. Budowa kapitału społecznego ludzi młodych na terenie powiatu strzyżowskiego, za którego główne składniki uznajemy: pracę społeczną uczciwość, zaufanie oraz profesjonalizm w działaniu;
b. Popularyzowanie społecznej odpowiedzialności biznesu, wpływu sektora prywatnego na przemiany w regionie;
c. Realizowanie programu rozwoju przedsiębiorczości i transferu technologii na rzecz rozwoju lokalnego;
d. Zachęcanie młodych ludzi do działalności społecznej oraz zaangażowania się w życie publiczne;
e. Upowszechnienie idei samorządności lokalnej i doskonalenia samorządu terytorialnego;
f. Promocja gospodarki rynkowej;
g. Promocja regionu jako miejsca atrakcyjnego do inwestowania;
h. Promocja regionu jako miejsca turystycznego;
i. Działanie na rzecz podtrzymania znajomości dziedzictwa i historii regionu;
j. Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
k. Działanie na rzecz edukacji i wychowania;