Deklaracja członkowska

Pobierz PDF

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA PROJEKT STRZYŻÓW

Ja niżej podpisany/-a …………………………………………………..proszę o przyjęcie mnie w poczet członków stowarzyszenia Projekt Strzyżów.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i zasady stowarzyszenia Projekt Strzyżów. Jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz stowarzyszenia, jak również strzeżenia godności członka stowarzyszenia.

 

………………………………………                                                     ………………………………..

miejscowość i data                                                                                 podpis

 

DANE OSOBOWE

 1. Nazwisko
 2. Imię
 3. Miejsce urodzenia
 4. Data urodzenia
 5. Miejsce zamieszkania
 6. Adres e-mail
 7. Telefon kontaktowy
 8. Do jakiej organizacji Pan/Pani należy obecnie?

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U 1997 nr 113 poz. 883), wyrażam zgodę na umieszczanie moich danych osobowych w bazie stowarzyszenia Projekt Strzyżów oraz przetwarzania ich w celu zgodnych ze statutem organizacji z prawem do wglądu w nie oraz ich aktualizacji.

 

Pobierz PDF