Modernizacja gospodarstw rolnych – nabór wniosków ARiMR. Aspekty organizacyjne i prawne

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wnioski należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście lub za pośrednictwem poczty. Można również złożyć wniosek poprzez biuro powiatowe ARiMR.

Operacja dedykowana jest dla rolników, którzy zamierzają przeprowadzić inwestycje w swoim gospodarstwie rolnym. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 900 tyś zł.
Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

 • rozwojem produkcji prosiąt
 • rozwojem produkcji mleka krowiego
 • rozwojem produkcji bydła mięsnego

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów kwalifikowanych na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50%. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych.
Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest drugim, siedmioletnim programem unijnym realizowanym przez ARiMR. Umożliwia kontynuację procesu modernizacji oraz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich rozpoczętego w minionych latach. Najważniejszym zadaniem jest zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych. Środki przeznaczone na ten cel mają wzmocnić współpracę pomiędzy rolnikami, firmami przetwórczymi i strefą handlu, by stworzyć współodpowiedzialność za kształtowanie rynku żywnościowego w Polsce i Europie oraz pozwolić lepiej dostosować się do potrzeb konsumentów.
Prawie 20 proc. środków z nowego PROW ma trafić do gospodarstw prowadzących działalność rolniczą, która nie szkodzi środowisku naturalnemu oraz klimatowi.

W uruchomianym naborze na Modernizację gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020 pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów związanych z inwestycjami w:

 • budowę, modernizację budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem,
 • adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem,
 • budowę lub modernizację magazynów paszowych w gospodarstwie, w którym jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym wyposażanie, oraz koszty ogólne.

Pomoc w tych obszarach przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi, na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, maksymalnie:

 • 900 tys. zł na rozwój produkcji prosiąt
 • 500 tys. zł na rozwój produkcji mleka krowiego
 • 500 tys. zł.na rozwój produkcji bydła mięsnego

Limitów pomocy nie można łączyć.

W celu uzyskania dofinansowania należy spełnić określone wymagania i złożyć w terminie wniosek. Podstawą ubiegania się o przyznanie pomocy są dobrze przygotowane i złożone dokumenty aplikacyjne. Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również składać za pośrednictwem biur powiatowych ARiMR. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane weryfikacji oraz zostaną przyznane punkty. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będzie brane m.in. zwiększenie liczby zwierząt, których inwestycja dotyczy, uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości żywności. Przy czym trzeba będzie wykazać związek pomiędzy planowaną inwestycją, a systemem w którym rolnik uczestniczy. W przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego trzeba dodatkowo doprowadzić do tego, aby suma powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w gospodarstwie objętych tym systemem stanowiła co najmniej 50% wszystkich powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w tym gospodarstwie. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć młodzi rolnicy, którzy mają nie więcej niż 40 lat oraz realizujący inwestycje służące ochronie środowiska naturalnego lub zapobiegające zmianie klimatu.
Przykładowo w ramach jednego z obszarów t.j. rozwój bydła mlecznego, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów:

– jeżeli w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost średniej rocznej liczby krów mlecznych w stadzie:

 • o co najmniej 10 i nie więcej niż 20 sztuk, przyznaje się 1 punkt,
 • powyżej 20 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk, przyznaje się 2 punkty,
 • powyżej 30 sztuk i nie więcej niż 40 sztuk, przyznaje się 3 punkty,
 • powyżej 40 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk, przyznaje się 4 punkty,
 • powyżej 50 sztuk, przyznaje się 5 punktów;

– jeżeli w wyniku realizacji operacji średnia roczna liczba krów mlecznych w stadzie będzie większa niż:

 • 30 sztuk i nie większa niż 50 sztuk, przyznaje się 1 punkt,
 • 50 sztuk i nie większa niż 100 sztuk, przyznaje się 2 punkty,
 • 100 sztuk, przyznaje się 3 punkty,
 • jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada
 • certyfikat lub świadectwo potwierdzające, że uczestniczy w unijnym systemie jakości, o których mowa w
 • programie – przyznaje się 4 punkty,
 • jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o jej przyznanie ma nie więcej niż
 • 40 lat, przyznaje się 3 punkty;
 • jeżeli inwestycje służą ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu – przyznaje się maksymalnie 5 punktów.

Ubiegając się o wsparcie należy spełniać kilka kryteriów, które decydują o możliwości przyznania pomocy. Kryteria obligatoryjne dotyczą samego wnioskodawcy i jego gospodarstwa. Wśród nich są: posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni nie większej jak 300 ha UR, prowadzenie działalności rolniczej, odpowiednia wielkość ekonomiczna tego gospodarstwa.
I tak w przypadku inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro. Natomiast jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B) czy bydła mięsnego (obszar C) wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro.

W terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy. Dla każdego z obszarów w ramach którego ogłoszono nabory wniosków: rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego zostaną opublikowane po 2 listy (oddzielnie dla województwa mazowieckiego i oddzielnie dla pozostałych województw) – razem 6 list.

W naborze w roku 2016, rolnicy złożyli 30,5 tys. wniosków. Ubiegali się oni o przyznanie wsparcia w wysokości 5,96 mld złotych. Najwięcej bo około 97% rolników ubiegało się o pomoc na inwestycję związane z dofinansowaniem zakupu maszyn i urządzeń rolniczych. Łączna kwota takich inwestycji wynosi 5, 57 mld zł. W obszarze dotyczącym przedsięwzięć związanych z rozwojem produkcji prosiąt wnioski złożyło 139 rolników, którzy ubiegali się o przyznanie dofinansowania w wysokości ok. 131 mln zł. Na inwestycję w rozwój produkcji mleka krowiego, wpłynęło 411 wniosków na kwotę ok. 167 mln zł, a na operacje w rozwój produkcji bydła mięsnego 227 wniosków na kwotę około 94 mln zł.
Powyższe dane pokazują iż warto sięgnąć po środki i rozwijać własne gospodarstwo rolne.

Informacje na temat typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014–2020 udzielane są w OR ARiMR (adresy oddziałów regionalnych znjdują się na stronie: www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.
Na stronie internetowej ARiMR znajduję się również sekcja z odpowiedziami na najważniejsze i najczęściej zadawane pytania, na powyższej stronie jest możliwośc pobrania wszystkich dokumentów aplikacyjnych,

Źródło:
www.arimr.gov.pl
www.minrol.gov.pl

Oprac. Ireneusz Ziobro

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)

Dodaj komentarz