Jak wybudować swój wymarzony dom?

 

Wiele osób marzy aby mieć w swoim życiu własny dom, własne mieszkanie, które zapewni poczucie komfortu, bezpieczeństwa w gronie swojej rodziny. Musimy pamiętać, że nie wystarczy nam tylko zakupiona pod budowę wymarzona działka czy spora ilość pieniędzy przeznaczona na uwicie naszego rodzinnego gniazdka. Potrzeba nam także załatwić kilka ważnych dla nas i dla naszej budowy spraw urzędowych, niezbędnych do tego aby nasz dom mógł powstać. W pierwszej kolejności musimy udać się do odpowiedniej gminy, na terenie której zamierzamy budować nasze mieszkanie w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy niezbędnej w późniejszym czasie do wydania decyzji zezwalającej na budowę, którą wydaje właściwy Starosta. Mając uzyskaną w gminie decyzję o warunkach zabudowy lub ważny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musimy w dalszej kolejności poszukać sobie uprawnionego projektanta, który wykona projekt budowlany. Po spełnieniu powyższych procedur możemy udać się do właściwego Starostwa Powiatowego w celu złożenia do wydziału architektury i budownictwa wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

    Zgodnie z art. 33.2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;

4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

5) w przypadku obiektów handlowych zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880).

    Dodatkowo projekt budowlany powinien zgodnie z art. 34.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane zawierać:

 1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;

2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;

3) stosownie do potrzeb:

a) z zastrzeżeniem art. 33 ust. 2 pkt 6, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,

b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

    Po spełnieniu powyższych założeń właściwy Starosta wszczyna postępowania w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Należy pamiętać, że po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę musi się ona uprawomocnić. Dodatkowo przed przystąpieniem do budowy musimy także wybrać ze Starostwa opieczętowane pieczęcią urzędową projekty budowlane oraz musimy także zarejestrować i opieczętować dziennik budowy. Mając spełnione powyższe procedury jak również kierownika budowy na 7 dni przed rozpoczęciem budowy zgłaszamy ten fakt do mieszczącego się w przypadku Starostwa w Strzyżowie w tym samym budynku Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

    Bardzo ważną kwestią, o której należy również wspomnieć są zgłoszenia budowy, robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, o które można wnioskować w Starostwie Powiatowym.

    Zgodnie z art. 29.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

b) płyt do składowania obornika,

c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,

d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,

e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;

5) wiat przystankowych i peronowych;

6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;

7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;

8) parkometrów z własnym zasilaniem;

9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;

10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;

11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;

12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;

13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;

14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;

16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:

a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,

b) uprawiania wędkarstwa,

c) rekreacji;

17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;

18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;

20b) kanalizacji kablowej;

21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:

a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,

b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,

c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

22) obiektów małej architektury;

23) ogrodzeń;

24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;

25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;

26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;

27) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu,

jak również zgodnie z art. 29.2:

 1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

2) uchylony

3) uchylony

4) dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;

5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;

7) uchylony

8) uchylony

9) wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:

a) ziemnych stawów hodowlanych,

b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

10) wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;

11) przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;

13) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu;

14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych;

15) instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;

16) montażu wolno stojących kolektorów słonecznych;

17) instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej.

    Pełny wniosek powinien zawierać druk zgłoszenia budowy, roboty budowlanej bądź rozbiórki obiektu, oświadczenie      o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością oraz wykupioną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie (nad Urzędem Pocztowym) bądź aktualną mapę do celów opiniodawczych, na której zaznaczamy obiekt, który mamy zamiar wybudować (np. altana ogrodowa) podając jej wymiary i zaznaczając odległość od granicy (co najmniej 3 m), bądź np. wymieniając pokrycie dachowe z dachówki na blachę zaznaczając kolorem budynek, na którym będą wykonywanie prace remontowe. Rozpatrzone pozytywnie zgłoszenie zostaje opieczętowane klauzulą (nie wnoszę sprzeciwu).

    Termin rozpatrzenia zgłoszenia przez Urząd wynosi do 30 dni, natomiast w przypadku pozwolenia na budowę do 65 dni.

    Potrzebne druki i formularze dotyczące budowy oraz zgłoszenia tj. informacja o zmianie inwestora pozwolenia na budowę, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (dwie osoby), oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (jedna osoba), wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, wniosek o wykonanie pomiaru powierzchni użytkowej budynku, zgłoszenie budowy ogrodzeń, zgłoszenie budowy przyłączy, zgłoszenie o przystąpieniu do budowy, wykonania robót budowlanych, zgłoszenie o przystąpieniu do rozbiórki, zgłoszenie prac budowlanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest dostępne są w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15, bądź na stronie internetowej: www.strzyzowski.pl w zakładce Starostwo Powiatowe, Wydział Architektury i Budownictwa.

Źródło: informacja własna, „Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane”, „ Ujednolicone przepisy budownictwo stan prawny – 1 marca 2012 r.” Wydawnictwo Legis, Warszawa 2012 r.

 

Oprac. Damian Lubojemski

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)
Jak wybudować swój wymarzony dom?, 5.0 out of 10 based on 1 rating

One thought on “Jak wybudować swój wymarzony dom?”

Dodaj komentarz