Energia elektryczna z farmy fotowoltaicznej w powiecie strzyżowskim

Innowacyjność staje się podstawą współczesnej gospodarki. Naturalnymi miejscami gdzie powstają wynalazki zmieniające nasze codzienne życie, jak również następuje komercjalizacja patentów są uczelnie wyższe oraz laboratoria badawcze międzynarodowych korporacji. Ziemia strzyżowska mimo braku jednych i drugich także posiada własne innowacje. Droga do nich biegnie przez mały i średni biznes. Przykładem tego jest pierwsza w naszym powiecie farma fotowoltaiczna zbudowała przez przedsiębiorstwo Grzegorza Potwory – członka honorowego Stowarzyszenia Projekt Strzyżów.

W związku z powyższym, iż zalicza się ona no nowych rozwiązań w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacji nt. farm fotowoltaicznych autorstwa Grzegorza Potwory.

Rozwój energii elektrycznej z farm fotowoltaicznych w Polsce i Europie

Zgodnie z danymi Eurostatu udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w zużyciu energii ogółem w 2010 r. wzrósł w Unii Europejskiej do 12,4 proc. W Polsce udział ten zwiększył się z 8,9 proc. w 2009 r. do 9,4 proc. w roku 2010.  Z przedstawionych danych wynika, że również w Polsce coraz więcej inwestuje się w odnawialne źródła energii, czego dobrym przykładem jest pierwsza farma fotowoltaiczna w naszej okolicy.

Odkrycia w dziedzinie fizyki pozwoliły wykorzystać w procesie wytwarzania energii, konwersję promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Pierwsze obserwacje dotyczące wzbudzania energii elektrycznej powstałej w wyniku oświetlania dwóch elektrod, zanotował XIX wieczny fizyk Antoni Becquerel, w 1839 r. Jednakże ogromny wkład w rozwój tej dziedziny wiedzy i techniki włożył nasz rodak Jan Czochralski genialny chemik, metaloznawca żyjący na przełomie XIX i XX wieku. Mianowicie opracował on metodę wytwarzania monokryształów krzemu, wykorzystywanych dziś w procesie produkcji paneli polikrystalicznych i monokrystalicznych. Ponadto jest nazywany „ojcem” wytwarzania układów scalonych, które zrewolucjonizowały  otaczający nas świat (układy uzyskane metodą Czochralskiego występują w telewizorach, komputerach, telefonach itp.).

W dobie coraz większej industrializacji i rozwoju gospodarczego, zwiększa się zapotrzebowanie na energię elektryczną, która w większości pozyskiwana jest z przetwarzania energii cieplnej powstałej w wyniku wykorzystania paliw kopalnych (ropa, gaz, węgiel kamienny) co przyczynia się do wzrostu zanieczyszczeń powietrza. Kolejnym problemem w pozyskiwaniu energii elektrycznej są skończone źródła paliw kopalnych, których zasoby obliczone są na kilkadziesiąt lat ciągłego wydobycia. Dlatego też Unia Europejska, a co za tym idzie także i Polska, skierowała znaczny wysiłek polityczny i ekonomiczny na promocję pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Wynikiem tego było uchwalenie dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa 2009/28/WE z dnia 20 kwietnia 2009r). W dyrektywie tej zwrócono uwagę na zwiększenie efektywności w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, a także na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. W dokumencie tym zwrócono także uwagę na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, poprzez lokalne lub regionalne małe i średnie przedsiębiorstwa. W związku z tym państwa członkowskie powinny wspierać regionalne ośrodki na rzecz rozwoju w tych dziedzinach.

Z tego też powodu świat naukowy i świat wynalazców opracowują nowoczesne technologie wytwarzające energię elektryczną ze źródeł niekonwencjonalnych jak woda, powietrze i słońce. Pozyskiwanie energii w ten niekonwencjonalny sposób niesie za sobą wiele zalet w postaci znacznego zmniejszenia zniszczenia środowiska naturalnego, czystszego powietrza, większej niezależności energetycznej powstałej w związku rozproszeniem farm wytwarzających czystą energię, a także perspektywicznych oszczędności. Następstwem rozwoju nowoczesnych technologii solarnych stało się coraz częstsze ich wykorzystanie nie tylko do podgrzewania wody (panele grzewcze), ale także do wytwarzania czystej zielonej energii. Kompletne systemy wytwarzające taką energie można konfigurować w połączeniu z konwencjonalną siecią energetyczną (on grid) oraz całkowicie niezależnie od konwencjonalnej sieci (off grid). Ponadto tak pozyskaną energię elektryczną można połączyć na przykład z pompą ciepła (powietrze-woda), która dostarczy użytkownikowi ciepłą wodę użytkową.

Można mieć nadzieję, że coraz szerzej rozpowszechniona technologia fotowoltaiczna znajdzie szerokie zastosowanie w naszym codziennym życiu.

Grzegorz Potwora

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: +1 (from 1 vote)

Dodaj komentarz